मुक्त विद्यापीठ संकल्पना व स्वरूप डॉ विजया पाटील

School Name:

School of Humanities & Social Sciences
मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे विद्याशाखा